MaskinsikkerhetsnormenNormen "NEK EN 60204-1 - Maskinsikkerhet - maskiners elektriske utrusting: Del 1. Generelle krav" omfatter valg og prosjektering av elektrisk utstyr og elektrisk installasjon på maskiner.
Teknisk dokumentasjon for maskinerDen tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å ta stilling til om maskinen er i samsvar med kravene i forskriften. Dokumentasjonen skal omfatte maskinens konstruksjon, produksjon og funksjon i det omfang som er nødvendig for samsvarsvurderingen.
Samsvarserklæring for maskinerSamsvarserklæringen omfatter maskinen slik den ble satt i omsetning og gjelder ikke for tilføyelse av deler eller endringer som er utført av sluttbruker i ettertid.
Samsvarserklæring for maskinFor maskiner tatt i bruk etter 01.01.95 krever maskinforskriften at utstyret skal leveres med en samsvarserklæring. Gjennom denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret fullt ut tilfredsstiller alle aktuelle krav i maskinforskriften.
KvalifikasjonskravDSB har mottatt flere henvendelser med spørsmål om krav til kvalifikasjoner for personell som bygger, drifter og vedlikeholder maskiner. Teksten nedenfor ble publisert i Elsikkerhet 81, men er her tilpasset den nye kvalifikasjonsforskriften (FEK).
Internkontroll for installasjonsvirksomheterAlle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr (Eltilsynsloven), med tilhørende forskrifter, er en del av HMS-lovgivningen.
Internkontroll for elbransjen

 

 

_self0